VEDTÆGTER

Meld dig ind i DANSK MUSICAL og bliv en del af et stærkt branchefælleskab.

Dansk Musical

VEDTÆGTER FOR BRANCHEFORENINGEN

§1 Navn og hjemsted.

Stk.1. Foreningens navn er Dansk Musical.


Stk.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.


§2 Formål.

Stk.1. Foreningen har til formål at være katalysator for udvikling, produktion, innovation og samarbejde for den professionelle musicalbranche i Danmark.


Stk. 2. Foreningens overordnede interesser er blandt andet at:

●      udvikle og fremme musical som en kunstform

●      skabe og forbinde et netværk af professionelle i musicalbranchen på tværs af faggrupper

●      inspirere og stimulere vækstlaget i branchen

●      repræsentere medlemmerne i offentligheden med det formål at højne branchens omdømme og øge forståelsen for dens arbejde

●      foranledige og fortsætte samarbejde med offentlige myndigheder bla med det formål, via lovgivning, at styrke branchens fundament

●      styrke medlemmernes og branchens faglige niveau ved fx uddannelse, oplysningsvirksomhed og faglig relaterede netværk

●      være kontaktpunkt for branchen til andre organisationer og sammenslutninger såvel i Danmark som i udlandet

●       formidle viden til medlemmer om standarder og andet der har generel interesse for branchen


§3 Medlemskreds

Stk.1. I overensstemmelse med foreningens formål, udgør foreningens relevante medlemskreds professionelle aktører i musicalbranchen, bla. sceneteknikere,

tone-/belysningsmestre, lys- og lyddesignere, scenografer, påklædere, skuespillere, musikere, sangere, musicalperformere, dansere, instruktører, koreografer,

producenter, dramatikere, oversættere, komponister m.fl.


Stk. 2. Som medlemmer kan optages studerende på en for foreningen relevant videregående uddannelse, og personer, der lever op til mindst to af følgende kriterier:

–         Medlem af et for foreningen relevant fagforbund

–         Uddannet fra en for foreningen relevant uddannelse

–         Ansættelse på mindst én professionel produktion

–         Eller personer, som har haft ansættelse i tre på hinanden følgende år på løn- og arbejdsvilkår, som er godkendt af det relevante fagforbund


Stk. 3. Som medlemmer kan optages Virksomheder og organisationer, der lever op til mindst ét af følgende kriterier:

–         Beskæftiger eller har beskæftiget professionelle aktører indenfor dansk musical

–         Leverandør til dansk musical


Stk. 4 Personer, Virksomheder og organisationer, der falder udenfor ovennævnte kategorier, kan anmode om medlemskab. I de tilfælde er det bestyrelsen, der afgør, om vedkommende kan optages som medlem.

Alle medlemmer skal i øvrigt

 1. tilslutte sig foreningens formål.
 2. vedkende sig nærværende vedtægter.
 3. have lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.


Stk.5. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside via foreningens mailadresse. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.


Stk.6. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens mailadresse med øjeblikkelig virkning.


Stk.7. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.


§4 Eksklusion

Stk.1. Medlemmer, der handler til skade for foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen ved mindst 2/3 flertal.


§5 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med dagsorden med mindst tre ugers og højst 6 ugers varsel via e-mail til medlemmerne.


Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 30. april har betalt forfaldent kontingent. Fremmøde kan foregå fysisk eller ved at afgive fuldmagt til et andet foreningsmedlem eller til bestyrelsen. Organisationer kan deltage i generalforsamlingen med ét stemmende medlem.


Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelseslederens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Bilagskontrollants bemærkninger til årsregnskab og budget
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. Der vælges fire bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 10. Valg af to suppleanter for et år
 11. Valg af bilagskontrollant for indeværende regnskabsår.
 12. Eventuelt


Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelseslederen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelseslederens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§7 Bestyrelsen og foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger bestyrelseslederen, vicebestyrelseslederen og en kasserer. Bestyrelsen kan selv fastsætte øvrige tillidsposter, som fx medlemsansvarlig eller webmaster. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.4. Bestyrelsen

fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver med alle foreningens

medlemmer.

Stk.5. Bestyrelseslederen – og i dennes fravær vicebestyrelseslederen – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, som minimum kvartalsvis, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor bestyrelseslederen. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet bestyrelseslederen i hænde.

Stk.6. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er bestyrelseslederens stemme afgørende.§8 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollør.§9 Kontingent

Stk.1. Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk.2. Medlemmer, der ikke ved udgangen af april måned har betalt kontingent, slettes af medlemsregistret.

 


§10 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelseslederen og ét yderligere bestyrelsesmedlem i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse..

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
§11 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§12 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Alternativt kan der indkaldes til to ekstraordinære generalforsamlinger, der dog skal ligge med mindst tre uger imellem.

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling..


§13 Kommunikation og møder

Stk.1. Kommunikation foregår som udgangspunkt digitalt via e-mail.

Stk.2. Møder og generalforsamlinger kan – efter bestyrelsens beslutning – afholdes fysisk, digitalt eller ved en kombination af disse.